Regulamin Sesji Treningowych przed Pucharem Zimy

Podmenu
24 listopada 2007

Regulamin Sesji Treningowych przed Pucharem Zimy

Miedziana Góra 5 XII 2020r.

Organizator: SJS S.A.

 

 1. USTALENIA OGÓLNE:

Grudniowe Sesje Treningowe są częścią Pucharu Zimy, jaki odbędzie się na przestrzeni trzech miesięcy 2021 roku (09.01., 06.02., 06.03.) i zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu. Impreza jest dedykowana każdemu kierowcy, bez względu na wiek, posiadane umiejętności czy rodzaj samochodu.

 1. TERMIN:

5.12.2020r. (sobota)

 1. MIEJSCE:

Tor Kielce w Miedzianej Górze.

Adres: Ćmińsk, ul. Wykień 95, 26-085 Miedziana Góra.

 

 1. ORGANIZATOR:

Organizatorem Sesji Treningowych jest SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa pod numerem KRS 0000333645

 1. LOKALIZACJA BIURA IMPREZY:

Budynek Toru Kielce, siedziba SJS S.A. – z racji zagrożenia epidemicznego biuro imprezy znajdować się będzie w specjalnie do tego rozłożonym namiocie przed budynkiem Toru Kielce.

 1. NAWIERZCHNIA PRÓB:

Asfalt.

 1. ZAPISY NA SESJE TRENINGOWE POPRZEZ KALENDARZ SZKOLEŃ:

https://drivingacademy.pl/kalendarz-szkolen

 1. CZAS TRWANIA SESJI ORAZ HARMONOGRAM:

I sesja: 8:30-10:30

II sesja: 10:30-12:30

Przerwa: 12:30-13:00

III sesja: 13:00-15:00

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty harmonogramu czasowego.

 1. CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNE WARUNKI IMPREZY:

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z trzech sesji treningowych, polegających na przejechaniu wyznaczonej próby sportowej. W każdej sesji odbywają się trzy przejazdy z pomiarem czasu, poprzedzone nieobowiązkowymi przejazdami treningowymi bez pomiaru czasu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. liczby przejazdów w sytuacjach od niego niezależnych.

Elementem wyznaczającym trasę są słupki drogowe, słupki z opon samochodowych oraz taśma, której zerwanie się lub jej brak nie zwalnia zawodnika od prawidłowego przejazdu po trasie próby.

 • W sesjach mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, posiadane umiejętności czy rodzaj samochodu.
 • Do wzięcia udziału w imprezie nie jest wymagane prawo jazdy. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie niepełnoletnich uczestników.
 • Niepełnoletni uczestnicy mogą startować na podstawie oświadczenia podpisanego przez ich prawnego, pełnoletniego opiekuna. Niepełnoletni uczestnik może wjechać na próbę sportową tylko i wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, posiadającego prawo jazdy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy wskazanej przez opiekuna prawnego.
 • Samochód startujący w imprezie musi posiadać aktualne badania techniczne.
 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z oświadczeniem, jakie otrzyma na torze oraz do jego podpisania.
 • W jednej sesji może wziąć udział nie więcej niż 20 uczestników.
 • Uczestnicy mogą wziąć udział we wszystkich sesjach w ciągu dnia.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

 

 • Zapisanie się na imprezę poprzez Kalendarz Szkoleń i dokonanie wpłaty.
 • Obecność na odprawie.
 • Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym      ze schematem próby.
 • Odbycie przejazdu w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętym kasku ochronnym, stosowanym w sporcie motorowym, posiadającym znak homologacji producenta „E” lub homologację FIA (aktualną lub utraconą) oraz z zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów będzie skutkowało niedopuszczeniem do sesji.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia kasków na czas trwania imprezy po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym. Koszt: 30 zł. Płatność gotówką.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli trzeźwości uczestników. Wszelkie objawy wskazujące na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych będą skutkowały niedopuszczeniem do imprezy i brakiem zwrotu opłaty dot. rezerwacji miejsca w imprezie.

 

 1. PROCEDURA ZAPISÓW:

 

 • Uczestnik planujący udział w imprezie zobowiązany jest dokonać zapisu poprzez Kalendarz Szkoleń dostępny pod adresem:

https://drivingacademy.pl/kalendarz-szkolen

 • W dniu imprezy należy czytelnie podpisać oświadczenie organizatora z poprawnym wpisaniem wszystkich wymaganych danych.
 • Przez fakt podpisania oświadczenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich prawd do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy właściciela toru, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie, innych uczestników i ich sprzętu oraz straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
 • Organizator ma prawo nie przyjąć rezerwacji w szczególnych przypadkach, takich jak: nieetyczne zachowanie, nieczytelne wypełnienie oświadczenia, brak respektowania przyjętych zasad.

 

 

 1. POJAZDY DOPUSZCZONE:

 

Do udziału w imprezie dopuszczone będą samochody osobowe w rozumieniu Prawa Ruchu Drogowego, ze sztywnym zamkniętym dachem lub rollbarem.

 

 1. KOSZTY:

Koszt udziału w imprezie to 300 zł.

Wpłaty należy dokonać przed imprezą na konto organizatora:

ING Bank Śląski: 41 1050 1445 1000 0090 3140 3042

Nazwa i adres odbiorcy:

SJS S.A.

Ul. Wł. Żeleńskiego 103

31-353 Kraków

 

Opłata nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

Zwrot opłaty może nastąpić w przypadku odwołania zawodów lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

 

 1. UBEZPIECZENIE:

 

Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 

 1. DOKUMENTY DO OKAZANIA:

 

Pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu, który nie jest własnością kierowcy.

 

 1. ODPRAWA UCZESTNIKÓW:

Odprawa uczestników odbędzie się na zewnątrz w samochodach lub pod specjalnie do tego celu rozłożonym namiotem.

 1. ZAPOZNANIE Z TRASĄ:

Zapoznanie z trasą odbędzie się w kolumnach za samochodem organizatora, wskazanym na odprawie uczestników. Prędkość dopuszczalna podczas zapoznania: 40 km/h.

 1. SESJE TRENINGOWE:

 

 • Moment startu i procedura zostanie omówiona na odprawie, jednak ma mieć charakter spokojny z zachowaniem bezpiecznego odstępu od poprzedniego samochodu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania.
 • Liczy się suma trzech czasów przy przejechaniu co najmniej trzech przejazdów z pomiarem czasu.

 

 1. OPONY:

Dopuszcza się opony zarówno sportowe, jak i z homologacją drogową bez dodatkowego podziału na klasy. Zabronione jest korzystanie z opon z tzw. Kolcami na terenie całego obiektu Toru Kielce.

Zmiana kół we własnym zakresie może odbywać się na parkingu przed budynkiem.

 1. PRZEBIEG IMPREZY:

Lista zostanie podana podczas odprawy uczestników. Kolejność przejazdów treningowych dowolna.

Organizator wraz z instruktorami jest jedynym przedstawicielem przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

Na parkingu można dokonywać napraw oraz czynności serwisowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości na podłożu niezależnie od wykonywanych czynności.

 1. PROCEDURA STARTU / POMIAR CZASU:

Sędzia, w chwili gdy uzna start za bezpieczny poda informacje kierowcy i będzie to oznaczało odliczanie ostatnich 5 sekund do startu. Samochód, który nie będzie mógł wystartować w ciągu 15 sekund po podaniu sygnału startu będzie uznany jako wycofany i zostanie niezwłocznie usunięty w bezpieczne miejsce.

Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/100 sekundy.

Pomiar czasu elektroniczny – uruchomienie pomiaru czasu i zatrzymanie go po przecięciu fotokomórki.

Meta – obowiązuje Meta Lotna.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu, jak również do całkowitego odwołania imprezy lub zmiany jej formuły z powodu niskiej frekwencji czy sił wyższych. Zabrania się jazdy w samochodzie osób trzecich. Stwierdzenie przez Organizatora, że w czasie jazdy na próbie przebywały w samochodzie osoby nieuprawnione spowoduje wykluczenie kierowcy z całej imprezy. Po zakończeniu imprezy zabrania się jazd samochodem lub innym pojazdem motorowym (motocyklem, gokartem ) po torze bez zgody Koordynatora Imprezy.

 

 

 

Prezenty

Prezenty motoryzacyjne

Propozycja skierowana do osób indywidualnych. Oto nasza oferta prezentów w formie przeżyć. Pakietów opartych na jeździe za kierownicą legendarnych samochodów sportowych. Oferujemy adrenalinę i prędkość, a także jakość stabilnej firmy i klimat prawdziwego toru wyścigowego.

Prezenty Driving Experience

Z którym z nich chciałbyś się zmierzyć?!

Zobacz więcej