Regulamin konkursu „Znajdź samochody SJS Driving Experience”

Podmenu
11 grudnia 2007

Regulamin konkursu „Znajdź samochody SJS Driving Experience”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie internetowym pod nazwą „Znajdź samochody SJS Driving Experience” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Znajdź samochody SJS Driving Experience”.
 3. Organizatorem oraz Fundatorem nagrody w konkursie jest firma SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia z siedzibą w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333645 (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 5. Konkurs rozpoczyna się 11.12.2020r. r. i trwa do dnia 02.01.2021 roku.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.)
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 8. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • 2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
 2. a) jest osobą pełnoletnią i posiada czynne prawo jazdy
 3. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. c) zapoznała się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
 5. d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. e) wykonała zgłoszenie konkursowe

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

– polubić profil Driving Experience na FB

– udzielić odpowiedzi na pytanie: w której warszawskiej galerii są wyeksponowane nasze samochody, tj. Lamborghini Huracan i Ferrari 458 Italia

– zrobić sobie kreatywne zdjęcie na tle samochodu

– zamieścić je w komentarzu pod postem konkursowym

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora, Współorganizatora lub Koordynatora, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 2. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.
 • 3

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w liczbie trzech osób (dalej: „Komisja”).
 2. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze trzech zwycięzców. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się prawidłowymi i kreatywnymi wypowiedziami.
 • 4

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie.
 2. Zadanie polega na udzieleniu trafnej odpowiedzi dotyczącej miejsca, w którym są wyeksponowane samochody SJS Driving Experience, wykonaniu w ich otoczeniu kreatywnego zdjęcia a następnie wrzuceniu go w komentarzach pod postem konkursowym.

Decyzją jury wygrywa jedna osoba.

 1. Jeden Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu w następujących przypadkach:
 3. a) niezgodności z Regulaminem;
 4. b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
 5. c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 6. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod biuro@sjs.pl
 • 5

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher na przejazd Lamborghini Huracan (jedno okrążenie) o wartości 299 zł. Voucher jest ważny przez rok czasu.
 2. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju.
 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 • 6

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD

 1. Informacja o zwycięzcy konkursu nastąpi w ciągu tygodnia (tj. siedmiu dni) od dnia zakończenia konkursu.
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej w konkursie, zobowiązany jest do wysłania w terminie 7 dni następujących danych: imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu. Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie i nagrody. Prawo do nagrody wygasa, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres email w formie pdf. Możliwy jest również osobisty odbiór nagrody. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera tożsamości Zwycięzcy.
 4. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 5. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, może zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu w siedzibie Organizatora. Nagroda nieodebrana we wskazanym terminie pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 • 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. W. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, która będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Quizu i wydania nagród na podstawie:
 3. a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres trwania konkursu;
 4. b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagrody, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty zakończenia konkursu;
 5. c) art. 6 ust. 1 lit. f) – administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz rozpatrzeniem reklamacji Uczestników co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty zakończenia konkursu.
 6. W związku z uczestnictwem w konkursie przetwarzamy dane osobowe Uczestników konkursu w celach marketingowych.
 • 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu oraz nie później niż̇ do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być́ przesłana na adres Koordynatora z dopiskiem Konkurs.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie www.drivingexperience.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w konkursie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2020r.

 

Prezenty

Prezenty motoryzacyjne

Propozycja skierowana do osób indywidualnych. Oto nasza oferta prezentów w formie przeżyć. Pakietów opartych na jeździe za kierownicą legendarnych samochodów sportowych. Oferujemy adrenalinę i prędkość, a także jakość stabilnej firmy i klimat prawdziwego toru wyścigowego.

Prezenty Driving Experience

Z którym z nich chciałbyś się zmierzyć?!

Zobacz więcej