REGULAMIN KONKURSU W DRODZE DO FINAŁU

Podmenu
26 września 2012

REGULAMIN KONKURSU W DRODZE DO FINAŁU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą W DRODZE DO FINAŁU oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą W DRODZE DO FINAŁU (dalej: „Konkurs”).

3. Organizatorem Konkursu jest SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Krakowa pod numerem KRS 0000333645 (dalej: „Organizator”).

4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem posta (zwany dalej: Post Konkursowy) umieszczonego na fanpage marki Driving Experience – https://www.facebook.com/Eventy.Motoryzacyjne/ (dalej: „Strona Konkursowa”/ „Profil”), gdzie znajduje się załączony link prowadzący do Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

 1. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 26 WRZEŚNIA 2020 do 4 PAŹDZIERNIKA przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 6 dni od zakończenia konkursu.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
 2. a) jest osobą pełnoletnią;
 3. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. c) zapoznała się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
 5. d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. e) wykonała zgłoszenie konkursowe;
 7. f) posiada konto publiczne w serwisie Facebook;
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie za pomocą komentarza pod postem konkursowym. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 9. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Koordynator zastrzega, że w takich przypadkach prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora, Współorganizatora lub Koordynatora oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w liczbie 3 osób (dalej: „Komisja”).
 2. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze 1 zgłoszenie konkursowe do każdego z etapów, które według jury jest najbardziej kreatywne. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem odpowiedzi do zadania konkursowego.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie a w szczególności posiadać własne, zweryfikowane konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu; zawierające prawdziwe dane dotyczące użytkownika Profilu (w szczególności imię, nazwisko oraz data urodzenia); dalej „Profil”
 2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi za pomocą komentarza pod postem konkursowym na pytanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) o treści: Który samochód zwycięży w finale WWIT Battle i dlaczego?
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Facebook. Usunięta Praca Konkursowa (komentarz) nie bierze udziału w Konkursie.
 4. Jeden Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych (komentarzy), ale może wygrać tylko jedną Nagrodę przeznaczoną dla jednego Zwycięzcy.
 5. Z Konkursu może być wykluczony Uczestnik a jego praca usunięta z Konkursu Prac Konkursowych, w następujących przypadkach:
 6. a) niezgodności z Regulaminem;
 7. b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
 8. c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
 9. d) gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
 10. e) naruszenia postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Facebook;
 11. Prace Konkursowe muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów). Prace Konkursowe nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich.
 12. W Konkursie mogą brać udział jedynie Prace Konkursowe przesłane w czasie trwania Konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
 13. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie mogą być edytowane po ich zamieszczeniu w Poście Konkursowym. Modyfikacja wymaga dokonania nowego zgłoszenia.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu społecznościowego Facebook, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz netykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia innych osób.
 15. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 16. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 zwycięskiej pracy Konkursowej w każdym z 4 etapów.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na przejazd na Torze Kielce samochodem, który zwycięży w odcinku WWIT Battle oraz uczestnictwo w nagraniu odcinka finałowego.
 2. Każdy Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD

 1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 6 dni od dnia zakończenia Konkursu w formie elektronicznej w komentarzu pod postem konkursowym i/lub w dedykowanym temu stories na profilu Driving Experience – https://www.facebook.com/SJSDrivingExperience
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej w Konkursie, zobowiązany jest do wysłania w terminie 3 dni, w wiadomości prywatnej, następujących danych: imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy. Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i nagrody. Prawo do nagrody wygasa, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 3. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą mailową – numer vouchera.
 4. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 5. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, może zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu w siedzibie Organizatora. Nagroda nieodebrana we wskazanym terminie pozostaje w dyspozycji Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród na podstawie:
 3. a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres trwania Konkursu;
 4. b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagrody, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty zakończenia Konkursu;
 5. c) art. 6 ust. 1 lit. f) – administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz rozpatrzeniem reklamacji Uczestników co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty zakończenia Konkursu.
 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@sjs.pl
 7. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie:
 8. a) Uczestników: nazwa użytkownika konta Facebook
 9. b) w przypadku Zwycięzców Konkursu: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numeru telefonu, adres mailowy.
 10. Odbiorcą danych osobowych mogą być spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem, Operator Techniczny, Koordynator Konkursu, Facebook Inc., dostawcy usług telekomunikacyjnych, w przypadku roszczeń kancelarie prawne, firmy kurierskie.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar EOG. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Facebook opisany został w Regulaminie i Polityce Prywatności Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 12. Każdemu Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagrody.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi, Współorganizatorowi lub Koordynatorowi, wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator, Współorganizator lub Koordynator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich przez Uczestnika.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Koordynatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi i Współorganizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej w okresie trwania Konkursu, w celach związanych z organizacją Konkursu poprzez:
 6. a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 7. b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 8. c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 9. d) wielokrotne publiczne wystawienie,
 10. e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 11. f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 12. g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora,
 13. h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 14. Z chwilą wydania Nagród Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do prac nagrodzonych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych poniżej:
 15. a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 16. b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 17. c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 18. d) wielokrotne publiczne wystawienie,
 19. e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 20. f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym,
 21. g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora,
 22. h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 23. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres Koordynatora z dopiskiem Konkurs
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na profilu Driving Experience – https://www.facebook.com/Eventy.Motoryzacyjne/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2020r.

 

Prezenty

Prezenty motoryzacyjne

Propozycja skierowana do osób indywidualnych. Oto nasza oferta prezentów w formie przeżyć. Pakietów opartych na jeździe za kierownicą legendarnych samochodów sportowych. Oferujemy adrenalinę i prędkość, a także jakość stabilnej firmy i klimat prawdziwego toru wyścigowego.

Prezenty Driving Experience

Z którym z nich chciałbyś się zmierzyć?!

Zobacz więcej